"Smolny Cathedral," Oleg Rysyev, 2007

"Smolny Cathedral," Oleg Rysyev, 2007
Masonite, oil, 33x85
Courtesy S.P.A.S. Gallery, St. Petersburg