"North Palmyra," Oleg Rysyev, 2007

"North Palmyra," (a study), Oleg Rysyev, 2007
Masonite, oil
Courtesy S.P.A.S. Gallery, St. Petersburg